Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık, bireyin yetişkinliğin beraberinde getirdikleri ve yaşamımızda karşımıza çıkan sorunlar dolayısı ile oluşturulan düşünce, duygu ve davranışların anlamlandırılması ve tedavi edilmesi sürecine eşlik eder. Aynı zamanda kişinin kendini geliştirmesi, potansiyelini fark etmesi, günlük hayatın yoğunluğunda ve akışında kişinin kendini unutmaması için gereken desteği de kapsamaktadır.

Hangi Durumlarda Bireysel Danışmanlıktan Yararlanılabilir?

Yaşamımızda karşımıza çıkan sorunlar yaşamamızın tümüne veya bir kısmına etki edebilmektedir. Bu tür durumlar bireysel, kişiler arası ve ailevi olabilir. Bunun sonucunda kişi karşılaşılan sorunlarla belirli baş etme mekanizmaları oluşturur. Bu mekanizmalar doğru ve faydalı olabileceği gibi çözüm odaklı olmayabilir. Bu noktada doğru çözümü bulmak için gereken, uzmanlara başvurulmasıdır. Böylece sağlıksız duygu, davranış ve düşüncelerin açıklanması, anlamlandırılması ve ruh sağlığının korunması sağlanır.

Psikolojik danışmanlıkta sorunların alt yapısı üzerinden çözüm yollarının danışan tarafından görülebilmesi sağlanmaktadır. Örneğin, evlilikte problemler yaşayan çiftlerin, problemlerinin nedenleri anlaşılması sağlanarak birbirlerine olan bakış açıları üzerinde durulur böylece empati ile problem çözümü kolaylaşır. Bir başka örnek verecek olursak öfke kontrolü sorunu nedeniyle danışma kararı veren kişi öfkesi ile başa çıkma yollarını öğrenerek öfke kontrolünü sağlar.

Yüksek kaygı ve endişelerinin hayata olan olumsuz etkileri sonucunda bireysel danışmanlık hizmeti alan bir kişi negatif düşüncelerinin pozitif düşüncelere evirilmesi sürecine odaklanılır. Böylece kişinin yaşam tarzı daha organize ve sağlıklı olur. Bu sürecin daha anlaşılır hale gelmesi için yetişkinlik kavramının anlaşılması önem taşımaktadır. Tüm bunların dışında hayat motivasyonunu arttırmak, kendini tanımak ve geliştirmek, davranış kökenlerini anlamak, hayatı planlamak amacı ile de destek alınabilir.

Yetişkinlik Nedir? Yetişkinlik Süreci Nasıl İşler?

Yetişkinlik dönemi genel bağlamıyla genç yetişkinlik (20-30 yaş), orta yetişkinlik (40-50 yaş) ve ileri yaş yetişkinlik (60 yaş ve sonrası) olarak belirlenmektedir. Bu bölünme aslında her yaş aralığının kişiye getirmiş olduğu farklı psikolojik deneyimlerin sonucudur. Birey her yaşta gelişir ve bu gelişim sırasında hayatında bazı problemlerle karşılaşabilir. Genç Yetişkinlik dönemi ergenlik ve yetişkinlik arasındaki bir köprü niteliğinde olduğu için bu geçişin değişkenliğinde bir takım dönüm noktaları olabilmektedir.

Ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecinde duyguların ve dürtü hakimiyetinin yerini dürtü kontrolü alır ve artık birey hayatıyla ilgili sorular sormaya başlar. Hayatla ilgili planlar gelecek bilinemediği ve öngörülemediği için kaygı oluşturabilir. Bu durumda stresi beraberinde getirir. Bununla baş edilebilmek ve psikolojik iyi oluş hali için destek almak iyi olma halini kolaylaştıracaktır.

Orta yetişkinlik dönemi, bireyin hayat akışının değişmesi sonrasında ortaya çıkan sorumluluklarla karşılaştığı dönemi ifade etmektedir. Bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlardan bazıları evlilik sorunları, yaşın artmasıyla ve yeni sosyal ilişkilerin başlamasıyla birlikte artan rollerin çatışması, öfke, kaygı ve depresyon, çözülmemiş çocukluk problemleri, bozulmuş beden imgesi, yeme bozuklukları olarak karşımıza çıkabilmektedir.

İleri yetişkinlik dönemi hayatımızda çoğu durum ve olayı deneyimlediğimiz ve sonuçları hakkında süren duygudurum halinin getirileriyle karşılaştığımız dönemi içermektedir. Bunlar sevdiğimiz birinin ölümü, hayat kalitesindeki düşüş, insan yaşamının anlamsızlaşması, geçmiş veya şuan ki sorunlar karşısında olabilir.  

Bireysel Danışmanlık Sürecine Karar Vermek

Dışlanma, boşanma, iş kaybı, aile problemleri dolayısıyla yetişkinlik ile beraber gelen stres faktörleriyle mücadele için gereken motivasyonu sağlamak önem arz etmektedir. Çoğu zaman sorunu fark etmenin ardından arkadaşlarımız, ailemizden veya çevremizden başlayarak yardım arama sürecine girer ve tanıdıklarımıza başvurabiliriz. Fakat bu süreçte sağlıklı olan kişinin duygu ve düşüncelerine hitap eden ve psikolojik sağlığın doğru şekilde korunabilmesi için gerekli olan uzman desteğinin alınmasıdır. Bazı durumlarda ise sorunlarımızı fark etmekte zorlanırız ve hissettiğimiz, bizi rahatsız eden duyguların (huzursuzluk durumu) kaynağına ulaşmamız için bir desteğe ihtiyaç duyarız.

Kişinin bu durumda önce sorunu belirleyip çözüm odaklı bir yol araması gerekmektedir. Bu sorunlar insanın kendini, olay ve durumları yanlış algılamaları, toplumsal etkileşimlerinin sağlıklı olmaması, madde bağımlılığı, erteleme rahatsızlığı, bozuklukları, cinsel sorunlar, kayıp ve yas olabilir. Aynı zamanda hayat kalitesi geliştirme, geleceğe yön verme, hedef belirleme konularında da destek almak daha iyi sonuçlar vermektedir. Bireysel danışmanlık birçok soruna çözün sunarken düşünceleri sistemli bir terapi süreciyle iyileştirmeyi amaçlar. Dolayısıyla karşılaşılan bunun gibi durumlar için size zarar veren düşüncelerin iyileştirilmesi, yetişkinlik döneminde yaşanan bireysel, kişiler arası ve aileyi psikolojik problemleri çözme ve yaşamın gerekliklerine uyumu kolaylaştırmak için bir uzman desteği alabilirsiniz.

     Simgenur Semerci

Kaynakça

Serim F., Çankaya C. “Yetişkinlerin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Yordanması Füsun” Ege Eğitim Dergisi 2015 (16) 1: 178-198.

Gönül E. “Kimlik Statülerinin 22-30 Yaşlar Arasındaki Genç Yetişkinlerin Yaşadığı Kaygı Düzeyi İle İlişkisi”  İstanbul, Ekim 2008.

Eryılmaz A. “Yetişkin Öznel İyi Oluşu ile Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil   Yetenekler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” 2011;14:17-29.