Aile İletişim Danışmanlığı

Aile İletişimi Danışmanlığı Nedir?

Aile iletişimi danışmanlığı aile içerisindeki sağlıklı iletişimi korumak ve sürdürmek adına yapılan bir danışmanlık türüdür. Aile iletişim danışmanlığında danışanlar ve danışman öncülüğünde aile içi iletişime engel olan unsurlar ele alınarak danışanların bu engelleri fark etmeleri sağlanır. Aynı zamanda aile içi iletişimi kuvvetlendirmek adına aile üyeleri, birbirleriyle olan ilişkileri, aile dinamikleri, problem çözme yöntemleri gibi pek çok konuda ailelere öncülük etmektedir.

Aile içi iletişim nedir?

İletişim, aile dinamiklerini ortaya çıkarmak, aile fertlerinin bireysel hedeflerine ulaşabilmelerine yardımcı olmak için gereklidir. Aile iletişim danışmanlığında hem aile dinamiklerini korumak, aile içi iletişimi sürdürmek hem de aile üyelerinin daha huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amaçlanır.

Aile içi iletişim önemlidir çünkü dış dünyayla kurulan etkileşimin tohumları ilk sosyal ortam olan ailede atılmaktadır. Aile içi iletişimin kuvvetli olduğu ailelerde bireyler kendi istek ve ihtiyaçlarının farkındadır ve bunu ailesini rahatlıkla konuşabilmektedir. Demokratik ebeveyn tutumu benimsemiş ailelerde özellikle aile üyeleri kendi fikir ve değerlerini diğer üyelerle paylaşabilir, kendi kararını alma konusunda özgür hisseder. Ebeveynler yol gösterici rolü üstlenmekle beraber baskıcı bir tutum içerisinde değildir. Aile üyeleri arasında iletişimin kuvvetli olması aynı zamanda bireylerin kendilerine ve çevrelerine ilişkin daha güvenli bir bakış açısına sahip olmalarına da yardımcı olmaktadır.

Aile içi ilişkileri ve iletişimin kuvvetli olması aynı zamanda bireylerin özgüven, öz şefkat ve öz farkındalık becerilerinin gelişmesinde de yardımcı olacaktır.

Etkin dinleme, ben dili kullanımına özen gösterme, karşılıklı saygı duyma ve empati dikkat edilmesi gereken etkili iletişimin olmazsa olmazlarındandır. Bu faktörlerin etkin kullanımı aile dinamiğini güçlendirir ve bireylerin kendilerini ifade etme, karar verme ve problem çözme becerilerine katkı sağlamaktadır.

Etkili İletişimin İpuçları Nelerdir?

  1. Sen-Ben Dili

Aile üyelerinin birbirleriyle iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken bir nokta “ben diline” özen göstermeleridir. Ben dili, yapıcıdır. Kişinin kendi düşünce ve duygularına ilişkin konuşuyor olması aynı zamanda öz farkındalığı da geliştirici bir etmendir. Sen dili kullanımı ilişkilerde suçlayıcı bir anlama çıkabilmektedir.

  • Empati

Yalnızca aile içi değil aynı zamanda kişilerarası ilişkilerde de oldukça önemli bir yer tutan empati, geliştirilebilir bir beceridir. Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun düşünce ve duygularını anlayabilmektir. Empati, farklı bir pencere açar. Bu pencereden bakıyor olmanız başkalarının bakış açılarını fark etmenize yardımcı olacaktır. Aile içerisinde de üyelerin birbirlerini rahatlıkla anlama ve vermiş oldukları tepkileri anlamlandırmaları kolaylaşacaktır.

  • Etkin Dinleme

İletişim kurarken karşıdakini gerçekten dinleme, ne söylemek ve ne anlatmak istediğine odaklanmak önemlidir. Bu sayede karşıdaki kişi dinlenildiğini, fark edildiğini ve önemsendiğini hissedecektir.

  • Beden Dili

Bazen insanlar söylemek istediklerini ifade edecek kelimeler bulmakta zorlanabilirler fakat sözel mesajdan çok daha etkili bir yol vardır; sözel olmayan mesajlar. Bireylerin o anki duygudurumu gibi pek çok faktör beden dili sayesinde bir mesaj taşır. Aile fertlerinin beden diline kulak vermek aslında söylenmekte zorlanan ya da söylenemeyen pek çok şey konusunda ışık olacaktır.

Ebeveynlerin birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkileri gerekse kardeşlerin birbirleriyle olan ilişkileri bireylerin kişilerarası iletişimine etki etmektedir. Aile, çocuklar için bir ayna ve şema görevi görmektedir. Çocuğun hayata ve insan ilişkilerine dair ilk tohumları ailede atılmaktadır. Bu yalnızca ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkileri kapsamında değil aynı zamanda ebeveynlerin birbirleriyle olan iletişimleri de çocuğun cinsiyet algısına ilişkin kalıpların oluşumunda da etkisini göstermektedir. Aile üyelerinin her birinin cinsiyet ya da yaş fark etmeksizin fikrinin alınıyor olması ve fikrine saygı gösteriliyor olması çocuğa sağlıklı iletişime dair ipuçları verecektir.

Aile içi İletişim Engelleri Nelerdir?

Aile içerisinde karşılaşılan iletişim engelleri hem aile dinamiğini hem de bireysel motivasyonu olumsuz etkilemektedir. Peki, nedir bu iletişim engelleri?

  • Emir vermek, yönlendirmek
  • Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
  • Ad takmak, alay etmek
  • Şakacı davranmak, konuyu saptırmak
  • Uyarmak, gözdağı vermek gibi pek çok eleştirel, yönlendirici davranış bireyin kendi düşünce ve duygularının önemsenmediği ve dikkat edilmediği fikrini doğurmaktadır.

Bu aile fertlerinin birbirlerinden uzaklaşmalarına, iletişimlerinin kopuk olmasına neden olabilmektedir.

Aile İletişimi Yalnızca Ebeveyn- Çocuk İlişkisi Değildir

Ebeveyn tutumları her ne kadar çocuğun bilişsel, fizyolojik, psikolojik gelişiminde önemli rol oynasa da aynı zamanda ebeveynlerin birbirleriyle olan ilişkileri de aile içi iletişimde önem arz etmektedir.

Çocukla kurulacak olan iletişimde çocukla konuşurken onun hizasına ve gelmek gerekirse çömelmek, göz temasına dikkat etmek gibi konular önemlidir. Aynı zamanda gerektiğinde çocukla temasta bulunmak, gözlerinin içine bakarak konuşmak gibi faktörler çocuk da dinlenildiği, önemsendiği fikrini doğurmaktadır. Fakat aile içi iletişim yalnızca ebeveyn- çocuk ilişkisine dikkat etmek değildir. Çünkü aile dinamiğini etkileyen diğer önemli halkalardan biri ebeveynlerin birbirleriyle olan ilişkileridir. Anne ile baba arasındaki iletişimin sağlıklı oluşu çocuğun da aynı zamanda cinsiyetlere ve ilişkilere ilişkin algısının oluşmasında olumlu rol oynayacaktır. Aile fertlerinin birbirlerini ne ölçüde anladığı ve tepki verdiği gibi hususlar aile dinamiğini korumak için önemlidir.

Aile İletişim Danışmanlığında ise tüm bu faktörler aile sistemi içerisinde yorumlanarak aile üyelerinin hem sosyal hem de bireysel hedeflerine ulaşmalarında yardımcı rol üstlenecektir. Pendik sahilde yer alan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’mizde alanında yetkin uzman kadromuzla iletişime geçebilir ve aile ve çift danışmanlığı adı altında aile içi ilişkilerin sağlamlaştırılması ve sürdürülmesine ilişkin psikolojik destek alabilirsiniz.

Beyza Metin